Nasjonal miljøinnovasjon i byggenæringen

Om GreenBuiltConference – Miljøbygg i praksis 20.okt. 2016

Les hva politikere, Statsbygg, Breeam-Nor, Treindustrien og Betongforeningen uttalte på konferansen om miljøbygg i praksis her.

Ressursknappheten i verden er sterkt økende. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 prosent av alle ressurser, inkludert materialer og energi. 36 prosent av klimagassut­slippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. For å nå klima – og miljømål, så må byggenæringen være en del av løsningen. Etter hvert som energimålene nås, må fornybare materialer høyere opp på agendaen for å drive frem miljømål. Offentlige anskaffelser og byggeregelverket er helt sentralt i utviklingen, sa adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien under Green Built-konferansen i Oslo 20. oktober.

Miljøsertifiserte bygg, offentlige innovative miljøanskaffelser inkludert 3.parts miljødokumenterte varer og tverrsektorielt samarbeid i byggenæringen er sentrale virkemidler for å oppnå resultater.

Leverandørutviklingsprogrammet har målsetting om 30 prosent miljøvekting i offentlige innkjøp. Hvordan kan bestillere, arkitekter, entreprenører, byggherrer og utførende forholde seg til grønne bygginnkjøp i praksis?

Transport får stor oppmerksomhet i klimadebattene. Kan et tilsvarende potensial for å nå klimamål og omstilling til grønt næringsliv ligge i byggenæringen? Ved å skifte ut ordinær betong med endel trevirke og lavkarbonbetong i nybygg i Norge kan klimagassutslipp reduseres tilsvarende 400.000 personbiler årlig.

.